Evropsko računsko sodišče

Računsko sodišče preverja, ali sta zbiranje in poraba sredstev EU pravilna, ter zagotavlja izboljševanje finančnega poslovodenja EU.

Več informacij: eca.europa.eu
 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Odbor zastopa organizirano civilno družbo in sicer tako, da povezuje institucije in državljane EU. S svojim delovanjem skrbi za razvoj demokratične družbe v Evropski unij.

Več informacij: eesc.europa.eu
 

Odbor regij Evropske unije

Odbor zastopa evropska mesta in regije. Omogoča, da sodelujejo pri oblikovanju politik EU, in zagotavlja, da se pri tem se upoštevajo regionalne in lokalne značilnosti ter potrebe.

Več informacij: cor.europa.eu
 

Evropski varuh človekovih pravic

Evropski varuh človekovih pravic obravnava pritožbe evropskih državljanov, podjetij in organizacij v primerih, ko institucije, organi in agencije Evropske unije ne spoštujejo zakonodaje in načel dobrega upravljanja ali pa kršijo človekove pravice.

Več informacij: ombudsman.europa.eu
 

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Nadzornik je zadolžen za varovanje zasebnosti in osebnih podatkov državljanov, ki jih obdelujejo institucije in organi Evropske unije.

Več informacij: edps.europa.eu
 

Evropska investicijska banka

Banka zagotavlja dolgoročno financiranje naložb v projekte, ki podpirajo cilje Evropske unije. Pomembna področja financiranja so energetika, trajnostni razvoj, inovacije in prometna omrežja.

Več informacij: www.eib.org